​Politika ochrany soukromí

Soukromí uživatelů je pro Skupinu TAURON velmi důležité, proto doporučujeme všem návštěvníkům našich webových stránek seznámit se s touto Politikou ochrany soukromí.

Politika ochrany soukromí

 

Soukromí uživatelů je pro Skupinu TAURON velmi důležité, proto doporučujeme všem návštěvníkům našich webových stránek seznámit se s touto Politikou ochrany soukromí.

I. Obecné informace

 • Správce osobních údajů
 • Druhy shromažďovaných informací
II. Zpracování údajů obsažených v systémových souborech a souborech cookies v rámci fungování webové stránky
 • Účely používání informací
 • Právo vznést námitku vůči zpracování vašich osobních údajů
 • Ostatní údaje související se zpracováním osobních údajů
 • Ostatní informace

 

 
I. Obecné informace
Správce osobních údajů
Správcem vašich osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s využíváním našich webových stránek je společnost TAURON Czech Energy s.r.o..
Komunikaci mezi vaším počítačem a systémem lze šifrovat pomocí protokolu SSL (Secure Socket Layer). Naše databáze jsou chráněny před neoprávněným přístupem třetích osob.

 

Druhy shromažďovaných informací
V důsledku používání našich webových stránek shromažďujeme osobní údaje o vás. Toto se vztahuje na následující druhy údajů.
A. Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytujete prostřednictvím formulářů a žádostí na našich stránkách. Informace o zpracovávání těchto osobních údajů, včetně účelů zpracování a vašich práv, je zobrazována při vyplňování těchto formulářů nebo žádostí.
B. Kromě výše uvedených osobních údajů shromažďujeme také informace prostřednictvím systémových souborů (tzv. logs) a „cookies“, které během vaší přítomnosti na webu jsou shromažďovány systémem automaticky prostřednictvím webového prohlížeče. Údaji obsaženými v těchto souborech jsou IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému, region, pro který jsou zobrazovány stránky, historie prohlíženého obsahu na našich stránkách. Všechny tyto údaje jsou shromažďovány systémem automaticky. Nevyužíváme tyto údaje k vaší identifikaci a nemáme prostředky, které by umožnily zjistit vaši identitu na jejich základě, avšak vzhledem k tomu, že IP adresa umožňuje identifikovat fyzické osoby, a to pomocí dalších prostředků, uvádíme níže informace o zpracovávání námi údajů ukládaných v systémových souborech a souborech „cookies“.
 
II. Zpracování údajů obsažených v systémových souborech a souborech „cookies“ v rámci fungování webové stránky
Zpracování údajů obsažených v systémových souborech a souborech cookies se vztahuje:
C. Na IP adresu, čili číslo síťového rozhraní, které je uloženo v systémovém logu serveru.
D. Na soubory „cookies“, čili tzv. koláčky, což jsou textové soubory obsahující malé množství informací. Jsou ukládány webovým prohlížečem ve vašem počítači po otevření konkrétní stránky. Vy jako uživatelé, můžete kdykoli odmítnout souhlas se shromažďováním ve vašem počítači souborů „cookies“, a to zákazem přijímání těchto souborů. Pak tyto soubory budou automaticky odmítnuty, ale mějte na paměti, že v tomto případě nebude možné vám nabídnout obsah přizpůsobený regionu, ze kterého navštěvujete portál, a poskytnout úplnou funkčnost služby, jakož i zlepšovat naše řešení.
Více informací o používání souborů cookies je uvedeno v Politice souborů „cookies“. 
Údaje shromážděné od vás nejsou doplňovány údaji z jiných zdrojů.

 

Určení shromažďovaných informací
Údaje obsažené v souborech „cookies“ a v systémových souborech jsou zpracovávány pro účely:
 • přizpůsobení obsahu webových stránek vašim případným potřebám nebo zájmům (profilování). Vaše případné potřeby a zájmy předvídáme na základě uložených v souborech „cookies“ a lozích informací o regionu, ze kterého se připojujete, a také historie vámi prohlíženého obsahu na našich webových stránkách. Tyto údaje jsou zpracovávány po dobu jednoho roku. Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6, odst. 1 f) Nařízení – realizace našeho oprávněného zájmu v podobě marketingu námi nabízeného zboží a služeb nebo prostřednictvím nás jinými subjekty ze Skupiny TAURON.
 • statistiky a monitorování aktivit návštěv našich uživatelů, jakož i testování správného fungování všech funkcí požitých na stránce www.tauronenergy.cz za účelem jejich neustálého zlepšování. Tyto údaje jsou zpracovávány po dobu jednoho roku. Právním základem zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 f) nařízení – realizace našeho oprávněného zájmu v podobě provozování webové stránky Skupiny TAURON.

Zpracování osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 f) nařízení, tzn. na základě našeho oprávněného zájmu, předcházelo ověření existence oprávněného právního zájmu a rizika porušení práv nebo zájmů uživatelů v podobě testu proporcionality. Máte právo na přístup k závěrům tohoto testu.

Právo podat námitku
Máte právo, a to kdykoli, podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů námi. Toto právo můžete uplatnit, je-li podkladem pro zpracování náš právně odůvodněný zájem [čl. 6, odst. 1 f) nařízení].
Pokud budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoliv podat námitku proti takovému využití vašich osobních údajů (včetně proti profilování).
Pokud v popsané situaci podáte námitku, nebudeme moci zpracovávat vaše osobní údaje za tímto účelem.
 
Nemůžete uplatnit toto právo, pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě souhlasu pro marketingové účely. V tomto případě máte právo souhlas odvolat.
V ostatních případech po tom, co sdělíte námitku, nebudeme moci zpracovávat vaše osobní údaje. Výjimkou z tohoto pravidla budou situace, v nichž se vyskytnou oprávněné důvody, abychom i nadále zpracovávali vaše osobní údaje. Tyto důvody musí být nadřazené vašim zájmům, právům a svobodám.
 
Ostatní práva související se zpracováním osobních údajů
1. V souvislosti se zpracováváním vašich osobních údajů máte následující práva:
A. Právo na přístup k osobním údajům. Máte právo získat potvrzení od nás, že zpracováváme vaše osobní údaje. Máte také právo na přístup k těmto osobním údajům, kopiím osobních údajů a informacím, o kterých podrobně pojednává čl. 15 odst. 1 nařízení.
B. Právo na opravu údajů. Máte právo požadovat, abychom neprodleně opravili vaše osobní údaje, které nejsou správné. Máte také právo požadovat, abychom doplnili neúplné osobní údaje. 
C. Právo na vymazání údajů (dále také „právo být zapomenut”). Máte právo požadovat od nás okamžité odstranění vašich osobních údajů pod podmínkou splnění alespoň jedné z podmínek:
 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro splnění účelů, pro které byly shromažďovány nebo jsou zpracovávány;
 • Podali jste námitku proti zpracování osobních údajů a my nemáme právně odůvodněné, nadřazené důvody pro jejich zpracování;
 • Zpracovávali jsme vaše osobní údaje v rozporu se zákonem;
 • Musíme vymazat vaše osobní údaje, abychom splnili povinnost, která nám byla uložena.
 
Můžeme vám zamítnout uplatnění práva být zapomenut, s odkazem na čl. 17 odst. 3 nařízení.
 
D. Právo na omezení zpracování osobních údajů. Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů v následujících případech:
 • Pokud máte pochybnosti ohledně přesnosti vašich osobních údajů, které zpracováváme;
 • Pokud zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu se zákonem, a nesouhlasíte, abychom je vymazali, požadujíce namísto toho omezení jejich použití;
 • Pokud již nepotřebujeme vaše osobní údaje pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • Pokud jste podali námitku proti zpracování vašich osobních údajů námi.
Pokud uplatníte právo na omezení zpracování osobních údajů, můžeme tyto zpracovávat ve výjimečných případech uvedených v čl. 18 odst. 2 nařízení. 
E. Právo na přenositelnost údajů. Máte právo získat od nás osobní údaje nebo zmocnit nás k přenesení vašich údajů k jinému správci – ve strukturovaném, běžně používaném formátu, pokud je zaslání technicky možné. Mohou to být osobní údaje, které jsme obdrželi přímo od vás, jakož i údaje vyplývající z vašeho chování. Přeneseme výhradně osobní údaje, které splňují současně následující podmínky:
 • zpracování se provádí automatizovaným způsobem, tzn. nejedná se o údaje v listinné podobě;
 • údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu nebo v souvislosti se smlouvou.
 
2. Pokud chcete uplatnit práva, která jsme popsali výše, nebo získat více informací – můžete nás kontaktovat jedním z následujících způsobů:
 • písemně na adresu:  TAURON Czech Energy s.r.o. ,Na Rovince 879, 720 00 Ostrava-Hrabová, Česká Republika
 • e-mailem na adresu:  info@tauronenergy.cz
 • telefonicky na čísle: +420 552 302 530
   
 
Pokud jste se rozhodli uplatnit výše uvedená práva, poskytneme vám odpověď ohledně projednání žádosti, a to bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě do jednoho měsíce od obdržení žádosti.
 
3. Právo podat stížnost k dozorčímu orgánu. Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje právní předpisy, máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu – předsedovi úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Ostatní informace
Předpokládanými odběrateli vašich osobních údajů jsou:
Zpracovatelé zpracovávající osobní údaje naším jménem: v souladu se zákonem můžeme osobní údaje svěřit zpracovatelům zpracovávajícím údaje na naši objednávku – mezi jinými: ostatním společnostem Skupiny, jakož i subjektům oprávněným k tomu z hlediska zákona – čili např. soudům nebo orgánům činným v trestním řízení. Samozřejmě děláme to pouze v případě, že taková žádost má příslušný právní základ a v rozsahu, ve kterém je to nutné, pro uskutečnění účelu zpracování vašich osobních údajů.
 
Slovník:
Skupina TAURON – Skupina TAURON znamená TAURON Polska Energia S.A. se sídlem v Katovicích a dceřiné nebo propojené společnosti, včetně společnosti TAURON Czech Energy s. r. o. Seznam společností Skupiny TAURON je k dispozici na adrese: www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/spolki-grupy
 

Nařízení – Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Text nařízení je k dispozici v klientských odděleních a na webové stránce www.tauron.pl/rodo